Postul de director al CS Minaur a fost scos la concurs. Proba scrisă are loc în 4 aprilie

0
75

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, a funcţiei contractuale de conducere vacante de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare, se arată pe posturi.gov.ro .

Ocuparea postului de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare se face în condiţiile prevăzute în Codul administrativ Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul IV, prin concurs sau examen organizat potrivit prevederilor H.G.R. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și în conformitate cu prevederile H.C.L nr. 56/2024 privind aprobarea procedurii și criteriilor de organizare a concursului pentru ocuparea funcției de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

Condiţiile de participare la concurs:
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
1. Condiţiile generale prevăzute de art. 15 H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:
a) are cetățenia romana sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime in specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autoritarii, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranța a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condiţii specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: Profil sportiv, Științe juridice sau Științe economice;
b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor sau într-o activitate sportivă.
c) minimum 3 ani vechime în funcții de conducere.

Data şi locul organizării concursului:
Concursul va consta în următoarele etape:
a) Selecția dosarelor de înscriere
b) Proba scrisă
c) Interviul

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și tematicii de concurs și se va susține în data de 04.04.2024 la sediul Municipiului Baia Mare. Candidații sunt admiși la această probă dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Proba de interviu se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În cadrul probei de iâ’nterviu, candidații vor susține un proiect de management elaborat pentru clubul sportiv și se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația acestora. Punctajul interviului va fi compus din 60% conținutul și prezentarea proiectului de management și 40 % răspunsurile formulate la întrebările comisiei. Candidații sunt admiși la această probă, dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Punctajul final se stabilește ca medie a punctajelor obținute la cele două probe.

Structura și conținutul proiectului de management
Proiectul de management depus de către candidați este limitat la minimum 10 pagini și maximum 40 de pagini și trebuie să conțină viziunea candidatului asupra dezvoltării viitoare a instituției.

Proiectul de management trebuie să respecte următoarea structură minimală:
A. Considerații cu caracter general
1. Analiza mediului în care își desfășoară activitatea instituția;
2. Prezentarea cadrului legal în care își desfășoară activitatea instituția;
3. Analiza SWOT pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;
B. Analiza activității instituției
1. Organizarea și funcționarea instituției;
2. Resursele economice, inclusiv analiza structurii veniturilor și a cheltuielilor;
3. Resursele umane;
4. Baza materială;
5. Rezultatele obținute;

C. Obiective generale și specifice asumate de către candidat;
D. Măsuri și acțiuni propuse pentru atingerea obiectivelor;
E. Măsuri și acțiuni propuse pentru atragerea de venituri din surse, altele decât bugetul local;
F. Proiecția fundamentată a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trei ani calendaristici;
G. Considerații finale.

În vederea elaborării proiectelor de management, în baza unei cereri motivate, candidații pot solicita informații suplimentare de la Club Sportiv Minaur Baia Mare, Bulevardul Unirii nr. 14 A, telefon: 0362.807.822, e-mail: [email protected].

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv de la data de 12.03.2024 până în data de 21.03.2024, ora 16:30 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana Cătălina, inspector superior, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail [email protected].

Comenteaza cu Facebook

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.